San sẻ trách nhiệm cùng doanh nghiệp

Cháy nhà máy gây ô nhiễm

Nhà máy bị cháy nổ dẫn đến phát tán các chất độc hại phải bồi thường cho người dân xung quanh.

Sản phẩm thực phẩm gây ngộ độc

Khách sử dụng thực phẩm do công ty sản xuất, bị ngộ độc do thực phẩm nhiễm khuẩn. Công ty phải bồi thường cấp cứu, điều trị…

Kệ treo đồ bị rơi xuống đầu khách

Trong lúc khách lựa đồ, không may bị kệ treo đồ trên cao rơi trúng người, doanh nghiệp phải bồi thường cho khách chi phí cấp cứu, điều trị...

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bồi thường khi phát sinh do sự cố liên quan đến sản phẩm của Người được bảo hiểm.

Toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:
a. Thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào; tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tài sản, gây ra bởi hàng hóa, dịch vụ mà người được bảo hiểm có trách nhiệm.
b. Tất cả chi phí pháp lý và kiện tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho người khiếu nại về bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường như qui định trong bảo hiểm này.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trong trường hợp có thương tật hay thiệt hại tài sản cho bên thứ ba phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Cathay sẽ thanh toán số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những thiệt hại về sức khỏe hoặc vật chất xảy ra trong thời hạn bảo hiềm (bao gồm chi phí quản lý và kiện tụng được quy định trong quy tắc bảo hiểm) do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

Bảo hiểm bồi thường cho người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động

Giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm bồi thường cho người lao động khi người lao động thương tật, tử vong.

Cathay chi trả khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường khi bất kỳ nhân viên nào bị thương tật thân thể, hoặc tử vong do tai nạn hoặc bệnh tật phát sinh trong quá trình làm việc cho Người được bảo hiểm. Bao gồm chi phí kiện tụng được qui định trong quy tắc bảo hiểm.

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.
Nếu bạn muốn mua bảo hiểm trách nhiệm, vui lòng liên hệ Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Cathay để được tư vấn chi tiết về gói sản phẩm và phí bảo hiểm tương ứng.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với thiệt hại đối với bên thứ ba do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và/hoặc các hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra.
facebook messenger