• 1
    Đăng ký
  • 2
    Thông tin cá nhân
  • 3
    Thanh toán
Thông tin xe
Nhập Số chỗ ngồi
Chọn một ngày
Gói bảo hiểm cơ bản
Bảo hiểm TNDS bắt buộc
Thiệt hại về người
Tối đa 150 triệu đồng
Thiệt hại về tài sản
Tối đa 100 triệu đồng
Gói bảo hiểm thêm
Tổng số tiền
0 đ
1.1.7-dev@50f83b4