X
PHẦN 1: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC
PHẦN 2: BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
10 triệu.
Phí bảo hiểm
20,000 VNĐ
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
20 triệu.
Phí bảo hiểm
40,000 VNĐ
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
30 triệu.
Phí bảo hiểm
56,000 VNĐ
0 VNĐ